بازدید ها

بازدید معاون فنی استاندارد و رئیس نظام مهندس گاز استان

بازدید جناب آقای دکتر کاشانی معاون فنی استاندارد استان و جناب آقای مهندس حیدرپور رئیس نظام مهندسی گاز استان و هیات همراه از کارخانه آرفلکس